web stats
نفحات رحمت

نفحات رحمت

بلبل آمد به ضیـافت چمنی باید کرد

نفحات رحمت

جام رنگین ز نسیم  سحـری باید کرد                  ز می ناب بریـن پُـر قدحی باید کرد


آتش وادی ایمـن شده پیـدا  از دور                 همتـی همره  موسـی قَبسی باید کرد


موج توفنـده  دریا و سحـاب رحمت                  تویی  غواص  که صید صدفی  باید کرد


ناله باد خـزان آمده اکنون خاموش                  بلبل آمد به ضیـافت  چمنی  باید کرد


آسمان منتظرست وهمه جا شمس وقمر              بال  بگشـای عزیـزا  رصدی  باید کرد


چنگ در حلقـه بـاب ملأ اعلـی زن                 بزم عشـاق به جمـع  ملکـی باید کرد


عشق در ناله و فریاد ز  اهریمن  نفس                اشک ها در پی مـوج  گهـری باید کرد

سروده: حجت السلام و المسلمین محمود خیراللهی

اصفهان  -  پاییز  1397 


نظر کاربران در مورد اخبار:

به دل مهربان و به عشق، سلامی باید کرد / به همت والا و به رسول الله ، صلواتی باید کرد. سلام براین قلم تان، نفحاتی ز رحمت دارد / به شما هدیه ای دگر و درودی بی پایان باید کرد.

نویسنده: خوانند ابیات پر مهر شما: ۱۳۹۸/۶/۲