چه خوش آن بلبل سرافرازی

چه خوش آن بلبل سرافرازی

که زند بزم آرزوی تو را

                            عمیت عین لا تراک علیها رقیبا

                                       آینه، مر رخ نکوی تو را


آن که نابرده رنـج  کوی تو را            خود ندیده  شکنـج موی تو را


خار  باشد نه گل، کز سر شـوق            نچشـد  شهـد   جـوی  تو  را


چه خوش آن بلبـل سرافرازی            که  زنـد  بـزم  آرزوی  تو را


چه تهی جام و خام و بی هنری             که شکست از ستم  سبوی تو را


چـاه  باشد نـه  راه  رهگذری             که نـدارد  نشـان کوی تو را


چه سیـه روز و تـار آنکه نشد             آینـه، مـر رخ نکـوی  تو را


یوسفش کی  سَر آورد  از  چاه              که ندیده است جاه سوی تو را


خزفست او نه دُر، که لعل لبش              نچشیده است طعم خوی تو را


چه خزان لاله  و  چمـن زاری              که ندیـد آفتـاب  روی تو را


مست تـو  بلبل خوش  الحانی               که نصیبـش نسیـم بوی تو را


سال ها  عمر جاودان  چه  ثمر               که نیابـم   نسیـم  بوی  تو را


 

سروده:  محمود  خیراللهی

دی  1397 


نظر کاربران در مورد اخبار: